ГИЖЖАЛАРДАН САҚЛАНАМИЗ!

boladoktor


ТУРЛАРИ ВА ЮҚИШ ЙЎЛЛАРИ

Тадқиқотлар натижасига кўра, Ер юзида гильментларнинг 1,5 миллионга яқин тури бор. Бизнинг ҳудудларда уларнинг 150 гаяқин турианиқланган. Улардан аҳоли орасида энг кўп тарқалгани қуйидагилардир:

Острицалар – 3-4 ммдан катта бўлмаган майда, оқиш паразитлар бўлиб, улар келтириб чиқарадиган касаллик энтеробиоз дейилади. Асосан яхши ювилмаган мева-сабзавотлар, ифлосқўллар, тупроқ, уй ҳайвонларни парваришлаш пайтида одамга юқиши мумкин. Острицалар ичакдеворларини зарарлаб, овқатнинг сўрилишига тўсқинлик қилади, натижадаорганизмдаошқозонширасиажралишибузилади. Касалликнингасосийбелгиси: орқатешикатрофинингқаттиққичиши ҳисобланадиватундабу ҳолаткучаяди. Чункиайнаншупайтдаострицаларорганизмданташқаригачиқиб, орқаичакатрофигатухумқўяди, ўзиэсанобудбўлади. Аммобеморбусоҳаларниқашиб, гижжатухумларитирноқостигакирибқолади. Қўлларнияхшилабювмасликоқибатидаодамянагижжаларниўзига-ўзиқайтаюқтиради.

Белгилари:боланингуйқусибузилади, уйиғлоқиваинжиқбўлибқолади, бўйиўсмайди, қизлардаострицаларқиничигакириб, сийдикйўлларинияллиғлантиришибиланхавфли.

Аскаридаларкатталиги 25-40 смкеладиганйирикдумалоқсимонгижжалар. Уларкелтирибчиқарадиганкасалликаскаридоздейилади. Бугижжаларнингтухумиоғизгаяхшиювилмаганмаҳсулотларорқалитушади. Ошқозон-ичакданқонгатушиб, жигарга, уерданўпкагайўлолади. Ўпкаданбалғаморқалиянаичакларгатушадивауердатўлақонлиривожланади.

Белгилари:бронхит (қуруқйўтал), чарчоқ, бошоғриғи, беҳузурлик, аллергик ҳолатлар (теригаэшакемитошиши, тирноқораси, қулоқсупрасиатрофинингқаттиққичишикузатилади.

Қилбошгижжаузунлиги 30-50 ммкелади. Утрихоцефалезкасаллигиникелтирибчиқаради. Бугильментболаларгақум-тупроқўйнаётганпайтдаюқишимумкин.

Белгилари:иштаҳайўқолиши, қориноғриғи, диарея, камқонлик.

Лямблиялар -уларжудакичик 0,3 мматрофидабўлиб, лямблиозкасаллигиникелтирибчиқаради.

Белгилари:кўнгилбеҳузурлиги, қоринсоҳасидагиоғриқ, сабабсизвазнкамайиши, теридагиаллергиктошма ҳамдадоғлар.

Биласизми?

Лямблияларнингаксариятикатталарданёшболаларгаюқишимумкин. Баъзионаларфарзандиниўзибиланбиргаумумийётоқдаолибётиб, касалликниюқтиради

БОЛАДАГИЖЖАБОРЛИГИНИНГ 5 БЕЛГИСИ

1.      Ёстиқдасўлакизларинингқолиши;

2.      Боланингтунибиланбезовталаниб, қоринда (думбасиниюқоригакўтарибётиши);

3.      Эрталабкўнглиайниб, қорниоғриши (айниқсакиндикатрофи);

4.      Бармоқларораси, қулоқсупрасиатрофи, елкавасонларсоҳасиқичишиб, тошматошиши, баданингуёқ-буёғишўралаб”, оқдоғларпайдобўлиши;

5.      Рангпарлик, кўзостикўкариши, беҳоллик.

ҚАНДАЙЮҚАДИ?

Гижжаифлосқўллар, қайнатилмагансув, яхшиювилмаганкўкатвамева-сабзавотларорқалиўтишини ҳаммамизяхшибиламиз. Лекинсўлакорқалиодамдан-одамгаюқишини-чи?

Эҳтиётчоралари!

Фарзандингизгаёшлигиданбировтишлаганегуликниоғзигаолмасликўргатинг. Буоддийкўникмакелажакдакўплабнохушкасалликларнинголдиниолишгаёрдамберади. Бунданташқари, гижжалар:

*ёшболаларнингкўчадақум, тупроқўйнашларипайтида;

*уйжониворларибиланяқинмулоқотдабўлганда;

* хомтузланганбалиқ (сельдь) вабошқадудланганмаҳсулотларорқалиодамгаюқишимумкин

Ушбубелгиларнисезганингиздавақтниўтказмай, шифокоргамурожаатқилинг.

ШИФОКОР ҲУЗУРИДА

Тиббийкўрикдансўнгқонваахлаттаҳлили ҳамдаорқаичакатрофиданучмартагачасуртматопширилади. Натижаларболадапаразитборлигианиқласа, унингтуригақараб, алоҳидадавочораларибелгиланади. Аксарият ҳоллардабутуноиладаволанишитавсияэтилади. Шундаоиланинг ҳарбираъзосикўрикданўтиб, таҳлиллартопширади. Акс ҳолда, даволанишдан ҳечқандайнафбўлмайди.

ЎЗБОШИМЧАЛИКҚИЛМАНГ

Баъзионаларуйшароитидагижжаларнидоривордамламалар (сариқбошпижма, шувоқўтиполынь, қончўпчистотел) ёрдамида ҳуқна, қилибтуширмоқчибўладилар. Буўсимликлар ҳақиқатан ҳамгельментларнитуширувчитаъсиргаэга. Аммобилиб-билмаймуолажаниўтказишвақтидапаразитларорганизмнитаркэтмай, боладакучлизаҳарланишникелтирибчиқаришимумкин. Буэсабола ҳаётиучунхавфли. Шундайэкан, ўзбошимчаликқилмай, даволашнишифокоргақўйибберинг.

Яхшиси, салатлар, таомлартаркибигакўкпиёз, саримсоқпиёзқўшибберинг. Шуйўлбиланболанингиммунитетиниошириб, гижжаларданасраганбўласиз. Соғлом, чиниққан, витамин ҳамдаоқсилгабойтаомларнидоимийистеъмолқилибюрганболадапаразитларкузатилишэҳтимоликамаяди. Шундайэкан, боланингкунтартибиватаомномасигаалоҳидаэътиборберинг.

 

Шифокор Клара АМОНОВА тавсиялари

асосида Барно ҲОЖИМИРЗАЕВА тайёрлади.

 

 


Шархлар   

 
+4 #2 Зафар 2015-02-10 12:40
Агарда инсон танасида гижжалар бор бўлса қанақа дорилар фойда беради шу ҳақда маълумот берсангиз
иқтибоз
 
 
+4 #1 Иброхим 2015-01-27 13:09
'эмизикли болаларда хам гижжалар булиши мумкинми
иқтибоз
 

Шарх қолдириш


Security code
Янгилаш

Гузаллик
Менинг оилам
9 ойлик бахт
Болажоним 
Сог булинг
Пазанда 
Одамлар орасида
Соч парвариши
Тана ва юз парвариши
Қўл ва оёқ парвариши
Спорт ва фитнесс
Чиройли қомат
Режалаш
Ҳомиладорлик
Туғруқ
Туғруқдан сўнг
Чақалоқ
Эмизиш
1-3 ёшгача
3 ёшдан 7 ёшгача
Ўсмирлар
Болалар шифокори  
Гинеколог ҳузурида
Сексопатолог ҳузурида
Уролог ҳузурида
Ўзим ўзимга табиб
Мурожаат қилдингиз
Рецептлар
Ҳаммаси ошхона учун
Турфа тақдирлар
Менинг ҳаётим
Тақдир кўчалари
Ҳаётий воқеа
Ҳаётий репортаж
Турфа Фикрлар Макрнинг 41 Туяси Карьера ва Хукук Юлдузлар Мода ва Шопинг  Сайт харитаси
Эркаклар аёллар ҳақида
Аёллар эркаклар ҳақида
 Murosai-madora Ҳуқуқингизни биласизми?
Карьера
Янгиликлар
Оила беги
Машҳур аёллар
Интервью
Мода янгиликлари
Юлдузлар имиджи
Ярмарка