Кичкинтойлардаги чурра: операция зарурми?

ohuzhБаъзан бола чинєираб йијласа, бувижонларимиз, «Тезроє овутинг, тајин, чурраси чиєиб єолмасин» дейишади. Аслида болада чурра єандай ва єачон пайдо бўлади? Шу савол билан болалар жарроµи Орифжон АЛЛАНАЗАРОВга мурожаат этдик.

Бу муµим!

Болалардаги чурра — зудлик билан даво чорасини кўриш керак бўлган жиддий хасталик. Баъзан халєона усуллар касалликни авж олишига йўл очиб беради. Шунинг учун чуррани єайнонангиз ўргатган усулда даволашдан аввал мутахассис билан маслаµатлашинг.

Аслида бу єандай µодиса?

Болаларда чурра кўпинча тујма бўлади ва у бола тујилиши биланоє аниєланади. Чурра ўзига хос бир халтача бўлиб, маълум бир вазият ёки шароитда ташєарига чиєишга µаракат єилади. Бу «халтача» єаердан «мўралаган»лигига кўра унинг ичида турли аъзо ёки суюєлик бўлади. Масалан, киндик чуррасида ичак ёки бошєа аъзонинг бир бўлаги шу халтага тушиб єолади. Агар кичкинтой йијлаётганида ёки кучанганида киндик, чов соµасида шишча пайдо бўлса ва у бола тинчланиши билан яна йўєолса, чуррага шубµа єилиш мумкин. Болаларда чурранинг икки тури кўп учрайди: киндик ва чов чурраси.

Чов чурраси

Чов чурраси, кўпинча, ўјил болаларда кузатилади. Кўп µолатларда у тухумларнинг єорин бўшлији ёки чов каналида єолиб кетиши билан бирга кечади. Уни тухумдон истисєоси (водянка), варикацеле (мояк ва уруј канали вена томирининг кенгайиши) билан адаштириш мумкин. Шунинг учун чуррани ўзбошимчалик билан даволаш хавфли.

Єизларда бундай чурра кам учрайди. Аммо у µали «уйєуда» бўлган тухумдонларни сиєиб єўйиш эµтимоли катта бўлгани учун хавфли саналади. Негаки нозик аъзо узоє ваєт бундай ноєулайликка бардош бера олмай, кейинчалик турли ўзгаришлар кузатилиши мумкин.

Сабаби

Іамма айб єорин бўшлијининг олд мушаклари бўшашганлигида. Бола ваєтидан аввал тујилган ёки физиологик тўлиє етилмаган, яъни барча ички аъзолар тўлиє шаклланиб улгурмаганда шундай бўлади.

Давоси

Чов чуррасининг энг самарали давоси — жарроµлик амалиёти. У бола 6-10 ойлик бўлганда бажарилиши мумкин. Тўјри, чов чуррасини аввал бандаж ёрдамида даволашга µаракат єилинади. Аммо чаєалоє кун сайин ўсади. Бандаж эса унинг єорин соµаси ўсишига тўсєинлик єилади. Бу эса чурранинг янада авж олишига туртки бўладиган сабаблардан.

Киндик чурраси

Чаєалоєларда киндик µалєаси торайишга «шошмаса», чуррага йўл очилади. Гап шундаки, гўдак киндиги тушгач, бўш соµа пайдо бўлади. Бола єорин мушаги єаттиє таранглашганда єорин бўшлији ичидаги босим ортади. Натижада ичакнинг бир бўлаги шу бўш соµага тушиб, киндикда халта µосил єилади.

Сабаби

Баъзи болаларда киндик µалєасининг бириктирувчи тўєимаси наслий суст бўлади ёки у секин тораяди. Аслида киндик µалєаси 5 ёшгача торайиши лозим. Шунингдек, чаєалоє µаддан ташєари семиз бўлса, кўп ва кучаниб йијласа, жисмонан зўриєса, масалан, ичи єотганда кучанса ёхуд єаттиє йўталса, киндик чурраси хавфи тујилади. Бундай бўлмаслиги учун чаєалоєни ваєти-ваєти билан єоринда ётєазиб туриш, уєалаш, вазнини меъёрдан оширмаслик зарур.

Эµтиёт бўлинг!

Агар бола беµаловат бўлиб, єаттиє ојриєдан чинєирса, чурра соµасидаги мушаклар таранглашиб, чурра жойига єайтмаса, ваєтни кетказманг, беморга шошилинч ёрдам зарур. Бундай хуруждан сўнг ојриє босилиб, бола тинчланиши мумкин, аммо у µолсиз бўлиб, тоби єочаётганини сезасиз. Бу вазиятда шифокори кўрсатмасисиз иш битмайди.

Давоси

Одатда чурра сиєилмаган бўлса, уни жарроµлик амалиётисиз даволаш мумкин. Бунда даволовчи гимнастик ва уєалаш муолажалари яхши фойда беради. Бу чоралар самара бермаса, жарроµлик ёрдамида даволанилади.

Єизлар учун киндик µалєаси кенглигини жарроµлик йўли билан даволаган маъєул. Негаки келажакда киндик µалєаси µомиладорлик даври ва тујурує пайтида янада кенгайиши туфайли чурра µосил бўлиши мумкин.

Камола ШАРОФЗОДА ёзиб олди.

Шарх қолдириш


Security code
Янгилаш

Гузаллик
Менинг оилам
9 ойлик бахт
Болажоним 
Сог булинг
Пазанда 
Одамлар орасида
Соч парвариши
Тана ва юз парвариши
Қўл ва оёқ парвариши
Спорт ва фитнесс
Чиройли қомат
Режалаш
Ҳомиладорлик
Туғруқ
Туғруқдан сўнг
Чақалоқ
Эмизиш
1-3 ёшгача
3 ёшдан 7 ёшгача
Ўсмирлар
Болалар шифокори  
Гинеколог ҳузурида
Сексопатолог ҳузурида
Уролог ҳузурида
Ўзим ўзимга табиб
Мурожаат қилдингиз
Рецептлар
Ҳаммаси ошхона учун
Турфа тақдирлар
Менинг ҳаётим
Тақдир кўчалари
Ҳаётий воқеа
Ҳаётий репортаж
Турфа Фикрлар Макрнинг 41 Туяси Карьера ва Хукук Юлдузлар Мода ва Шопинг  Сайт харитаси
Эркаклар аёллар ҳақида
Аёллар эркаклар ҳақида
 Murosai-madora Ҳуқуқингизни биласизми?
Карьера
Янгиликлар
Оила беги
Машҳур аёллар
Интервью
Мода янгиликлари
Юлдузлар имиджи
Ярмарка